ipanek
ipanek

We share mobility to connect people

Mumis galite pasitikėti


9 iš 10 klientų rekomenduoja
mūsų įmonę savo draugams.

Dėkojame!

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Privatumo politikoje nustatytos taisyklės, pagal kurias PANEK S.A. tvarko PANEK S.A. klientų asmens duomenis ir informaciją apie juos.

I. ĮVADINĖS NUOSTATOS
Apibrėžtys:
1) Privatumo politika – šis dokumentas,
2) PANEK – akcine bendrovė PANEK S.A., kurios buveinė Varšuvoje, Grójecka g. 208, 02-390 Varšuva,
3) Klientas – asmuo, kuris: a) rezervavo automobilį bendrovėje PANEK, b) sudarė su PANEK automobilio nuomos sutartį, c) yra automobilio naudotojas (vairuojantis automobilį, pasiimantis jį arba grąžinantis), d) kurio duomenis PANEK gavo iš internetinės svetainės www.ipanek.pl ar kitais komunikacijos kanalais arba per kitą tos asmens veiklą, e) kurio duomenys buvo pateikti PANEK pagal sutartį su PANEK verslo partneriu, e) kurio duomenis PANEK gavo kitu sutikimo būdu pagal galiojančius teisės aktus,
4) Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

II. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS IR DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
1. Asmens duomenis renka ir tvarko PANEK S.A., kurios buveinė Varšuvoje, Grójecka g. 208, 02-390 Varšuva, ji yra Klientų asmens duomenų valdytojas. PANEK S.A. taip pat gali būti subjektas, kuriam tvarkyti Klientų asmens duomenis patiki PANEK verslo partneriai pagal patikėjimo tvarkyti asmens duomenis sutartį turint tikslą įvykdyti sutartį tarp PANEK ir jos verslo partnerių.
2. Klientai gali kreiptis į PANEK šiais būdais:
1) raštu, siųsdami korespondenciją adresu: PANEK S.A., Grójecka g. 208, 02-390 Varšuva;
2) telefonu, numeris (+48) 665 800 000;
3) atvykę į skyrių punktus, nurodytus internetinėje svetainėje www.ipanek.pl;
3. Bendrovėje PANEK yra paskirtas Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį Klientai gali kreiptis dėl reikalų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, šiais būdais:
1) nusiųsti laišką elektroniniu paštu, adresas: [email protected];
2) raštu, siųsdami korespondenciją adresu: PANEK S.A., Grójecka g. 208, 02-390 Varšuva, su prierašu „IODO“.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS TVARKYMO PAGRINDAS
PANEK tvarko Klientų asmens duomenis šiais tikslais:
1) pateikti pasiūlymams dėl nuomos sutarties sudarymo (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir f punktai);
2) sudaryti ir įvykdyti sutarčiai/sutartims (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
3) teikti elektroninėms paslaugoms, tarp jų prieigos prie rezervavimo sistemos internetu paslaugą (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
4) nustatyti ir apsaugoti savo interesams bei pateikti reikalavimams dėl žalos atlyginimo (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
5) vykdyti PANEK prekių ir paslaugų tiesioginės rinkodaros veiklai (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
6) siųsti informacijai apie akcijas, konkursus, rinkodaros veiksmus elektroniniu paštu, SMS ir MMS žinutėmis arba mobiliąja programėle (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas);
7) vykdyti rinkodaros veiklai telefonu (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas);
8) tirti Klientų pasitenkinimą bendradarbiavimu su PANEK ir PANEK teikiamomis paslaugomis (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
9) vykdyti privalomoms PANEK teisinėms pareigoms (pvz., teikti informaciją institucijoms, turinčioms teisę jos reikalauti) (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
10) vykdyti operacinei PANEK veiklai (rengti ataskaitas, pateikti statistinius duomenis, tvarkyti buhalterinę apskaitą) (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
11) apsaugoti PANEK turtui, pirmiausia nustatant automobilio buvimo vietą tais atvejais, kai jis prarandamas, pasisavinamas arba pavagiamas, patikrinti, ar Klientas tinkamai vykdo sutartį (nustatyti automobilio buvimo vietą, važiavimo maršrutą), ir apsaugoti savo interesams arba pateikti reikalavimams dėl žalos atlyginimo (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktas);
12) patikrinti Kliento mokumui Ekonominės informacijos biure (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir f punktas);
13) archyvavimo tikslams, jei PANEK reikėtų pateikti faktus arba įrodyti, kad įvykdė pareigas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

IV. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR KLIENTO INFORMACIJA
1. PANEK tvarko šiuos Kliento asmens duomenis: vardas/vardai, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, asmens kodas, gimimo data ir vieta, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybės kortelės ar kito tapatybės dokumento numeris, vairuotojo pažymėjimo numeris, vairuotojo pažymėjimo galiojimo data, mokesčių mokėtojo kodas, veiklos vykdymo vietos adresas, įmonės pavadinimas, banko sąskaitos numeris, Klientui atstovaujančio asmens vardas ir pavardė, asmens, įgalioto palaikyti kontaktus Kliento vardu, vardas ir pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, asmens, paskirto pateikti užsakymus Kliento vardu, vardas ir pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, elektroninio pašto adresas, kuriuo turi būti siunčiamos sąskaitos faktūros ir kiti finansiniai dokumentai bei raginimai sumokėti, finansiniai duomenys, mokėjimo kortelės duomenys, duomenys, nurodyti kitame negu asmens tapatybės kortelė tapatybė dokumente (pvz., pase), Kliento tapatybės identifikavimo tikslams. Be to, PANEK tvarko informaciją apie nuomos laikotarpį ir išnuomoto automobilio registracijos numerį.
2. PANEK gali tvarkyti geolokacinius duomenis, susijusius su Klientų išsinuomotų automobilio buvimo vietą, turėdama tikslą užtikrinti PANEK turto saugumą, Kliento tinkamą sutarties įvykdymą, savo interesų apsaugą ir reikalavimų atlyginti žalą pateikimą.
3. PANEK gali naudoti internete registruotus Klientų įrašus ir IP adresus statistikos tikslais, rinkdama informaciją apie serverio veikimo klaidas, analizuodama galimus saugumo pažeidimus ir administruodama internetinę svetainę. Duomenys naudojami taip, kad Klientų nebūtų įmanoma identifikuoti.
4. PANEK netvarko specialių kategorijų asmens duomenų, kaip numatyta Reglamente.

V. DUOMENŲ GAVĖJAI
Klientų asmens duomenų gavėjai gali būti toliau išvardyti subjektai:
1) asmenys, kuriuos PANEK įgaliojo tvarkyti asmens duomenis (pvz., darbuotojai/bendradarbiai);
2) duomenų subjektai;
3) PANEK partneriai, su kuriais bendradarbiauja PANEK, turėdama tikslą sudaryti arba įvykdyti su Klientais sudarytas sutartis arba vykdydama su tais partneriais sudarytas sutartis (pvz., atlikdama atsiskaitymus su partneriais, tarpininkaujančiais sudarant nuomos sutartis);
4) institucijos, pagal įstatymus įgaliotos reikalauti informacijos apie asmens duomenis (pvz., policija, prokuratūra, teismas);
5) ekonominės informacijos biuras;
6) skolų perėmėjai;
7) mokėjimo kortelių išdavėjai.
8) subjektai, teikiantys PANEK paslaugas, reikalingas jos veiklos vykdymui (pvz., informacines, rinkodaros, analitines, telefono ryšio ar elektronines paslaugas, mokėjimų, mokesčių, auditorių, teisines, skolų išieškojimo, tarpininkavimo, korespondencijos ir siuntų pristatymo, draudimo, remonto paslaugas) ir subrangovai).

VI. DUOMENŲ SAUGOJIO LAIKOTARPIS
1. Asmens duomenų saugojimo laikas yra skirtingas, jis priklauso nuo asmens duomenų rūšies ir jų tvarkymo tikslų. Tuo atveju, kai tiems patiems duomenims pagal toliau išdėstytas nuostatas yra nustatytas skirtingas saugojimo laikas, taikomas ilgesnis saugojimo terminas.
2. PANEK saugos Klientų duomenis tą laiką, kuris būtinas pasiekti pirmiau III punkte išvardytiems tikslams. Klientų asmens duomenys bus saugomi iki tol, kol sueis senaties terminas pateikti reikalavimui atlyginti žalą pagal sutartį, arba kol išnyks teisės aktuose nustatyta pareiga saugoti duomenis, pirmiausia – pareiga saugoti su sutartimi susijusius buhalterinius dokumentus.
3. Tuo atveju, kai PANEK tvarko asmens duomenis remdamasi pateisinamu PANEK interesu, asmens duomenys bus tvarkomi iki to laiko, kol išnyks šis pateisinamas interesas tvarkyti asmens duomenis konkrečiu tikslu, tačiau duomenys nebus tvarkomi, jeigu Klientas pateiks pagrįstą prieštaravimą dėl tokio tvarkymo, o PANEK neįrodys, kad egzistuoja svarbus teisiškai pagrįstas pagrindas tvarkyti duomenis arba pagrindas nustatyti ir apsaugoti interesus arba pateikti reikalavimą atlyginti žalą.
4. Jeigu PANEK tvarko asmens duomenis:
1) remdamasi Kliento sutikimu – asmens duomenys bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo;
2) ryšium su slapukų technologija – asmens duomenys bus tvarkomi iki to laiko, kai šios rinkmenos pašalinamos naudojantis naršyklės ar kito įrenginio nuostatomis.
5. Geolokacinius duomenis PANEK tvarko tokį laiką, kuris reikalingas pasiekti tikslams, kuriems duomenys buvo gauti, arba kitiems tikslams, kylantiems iš teisės nuostatų, tarp jų – siekiant nustatyti ir apsaugoti interesus arba pateikti reikalavimą atlyginti žalą, taip pat teikti informaciją įgaliotoms institucijoms.

VII. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
Klientas turi teisę bet kuriuo metu:
1) susipažinti su savo asmens duomenimis, taisyti juos, apriboti duomenų tvarkymą arba reikalauti ištrinti duomenis;
2) teisę į duomenų, Kliento pateiktų remiantis sutikimu arba sutarties vykdymo tikslais, perkeliamumą, t. y. teisę gauti šiuos asmens susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
3) nepažeidžiant toliau išdėstyto 4 punkto nuostatos – bet kuriuo metu nesutikti dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių su Kliento asmens duomenų tvarkymu, remdamasis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu, įskaitant dėl profiliavimo; PANEK nutraukia asmens duomenų tvarkymą, nebent ji įrodytų esant svarbius teisiškai pateisinamus jų tvarkymo pagrindus, turinčius viršenybę Kliento interesų, teisių ir laisvių atžvilgiu, arba pagrindus, reikalingus nustatyti ir apsaugoti interesus arba pateikti reikalavimą atlyginti žalą;
4) bet kuriuo metu nesutikti su Kliento asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ta apimtimi, kuria duomenų tvarkymas yra susijęs su tiesiogine rinkodara. Pareiškus nesutikimą asmens duomenys nebus tvarkomi;
5) bet kuriuo metu atšaukti Kliento sutikimą tvarkyti asmens duomenis (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas) nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
6) pateikti skundą priežiūros institucijai, užsiimančiai asmens duomenų apsauga (Asmens duomenų apsaugos tarnybai).

VIII. INFORMACIJA APIE AUTOMATIZUOTĄ SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ
1. PANEK analizuoja veiksmus internetinėje svetainėje profiliavimo pagrindu, taip pat naudodamasi slapukais, turėdama tikslą parengti ir pateikti Klientui skirtus pasiūlymus, kuo labiau pritaikytus Kliento poreikiams. To rezultatas gali būti Klientui palankus laikinas pasiūlymas, parengtas remiantis naudojimosi PANEK paslaugomis ir veiksmų, atliktų PANEK internetinėje svetainėje, istorija.
2. Taikydama slapukų, naudojamų internetinėje svetainėje, technologija PANEK įgyja galimybę susipažinti su Kliento poreikiais – pvz., analizuodama, kaip dažnai jis lankosi internetinėje svetainėje, dėl to PANEK gali pateikti Klientui jam pritaikytą reklamą bei sukurti ir pristatyti Klientui skirtus pasiūlymus.

IX. INFORMACIJA APIE REIKALAVIMĄ ARBA SAVANORIŠKĄ PATEIKIMĄ
Klientas pateikia informaciją savanoriškai, tačiau tai būtina sudaryti ir vykdyti sutartims, saistančioms Klientą su PANEK. Asmens duomenų pateikimas rinkodaros tikslams yra savanoriškas.

X. SLAPUKAI
1. Internetinėje svetainėje iwww.ipanek.pl ar kai kuriose jos dalyse gali būti naudojami slapukai (angl. cookies). Tai mažos duomenų rinkmenos, pirmiausi – tekstinės, jos saugomos Kliento galiniame įrenginyje, iš kurio naršoma internetinėje svetainėje (pvz., kompiuteryje, nešiojamame arba planšetiniame kompiuteryje, kitame mobiliajame įrenginyje), ir suteikia galimybę, be kita ko, pritaikyti naršomą svetainę pagal Kliento poreikius ir prioritetus, taip pat praverčia PANEK statistinių duomenų rinkimo tikslais. Slapukai neskirti identifikavimui ir remiantis jais nėra nustatoma svetainėje naršančio asmens tapatybė.
2. Slapukai naudojami internetinėje svetainėje nedarant žalos Kliento galiniam įrenginiui, todėl PANEK rekomenduoja neišjungti jų naršyklėje. Dauguma interneto naršyklių pagal numatytąją nuostatą neprieštaraują slapukų įrašymui. PANEK informuoja, kad slapukų naudojimo apribojimas ar visiškai jų išjungimas gali turėti neigiamos įtakos internetinės svetainės veikimui, taip pat ir galimybei naudotis kai kuriomis jos funkcijomis. Tačiau Klientas bet kuriuo metu gali pats nustatyti naudojimosi slapukais sąlygas ir apriboti PANEK prieigą prie jų pasirinkdamas atitinkamas savo naudojamos internetinės svetainės nuostatas – pavyzdžiui, yra galimybė iš dalies ar laikinai apriboti arba visiškai išjungti slapukų įrašymą. Norint atlikti šiuos pakeitimus reikia pakeisti naudojamos internetinės svetainės nuostatas. Būdai, kuriais naudojami slapukai, yra skirtingi, jie priklauso nuo naudojamos naršyklės, o išsami informacija apie slapukų šalinimą turi būti atitinkamame Kliento naudojamos naršyklės skirtuke (pvz., „Pagalba“).
3. PANEK internetinėje svetainėje yra dviejų pagrindinių rūšių slapukai: laikini, naudojami per vieną sesiją, ir nuolatiniai. Laikini slapukai (laikinos rinkmenos) saugomi galiniame Kliento įrenginyje tol, kol jis atsijungia arba uždaro internetinę svetainę. Nuolatiniai slapukai saugomi galiniame Kliento įrenginyje tą laiką, kuris nustatytas slapukų rinkmenų parametruose, arba tol, kol Klientas juos pašalina.
4. Įrenginio, iš kurio naudojamasi internetine svetaine, naršyklės nuostatos, leidžiančios įrašyti slapukus, reiškia, kad Klientas sutinka, kad šios rinkmenos būtų įrašomos Kliento įrenginyje. Jeigu Klientas su tuo nesutinka, reikia pakeisti interneto naršyklės nuostatas dėl slapukų, kaip nurodyta pirmiau 2 punkte.
5. PANEK stebi Klientų informaciją naudodamasi įrankiu Google Analitics, kuris registruoja Kliento veiksmus internetinėje svetainėje.

XI. KITOS NUOSTATOS
1. PANEK taiko atitinkamą politiką ir priemones, skirtas asmens duomenų apsaugai nuo neleistino praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo arba sunaikinimo, pagal teisės aktų nuostatas.
2. PANEK turi teisę keisti Privatumo politikos turinį, pirmiausia tada, kai pasikeičiami galiojantys teisės aktai, institucijos, atsakingos už asmens duomenų apsaugos priežiūrą, nustato naujas gaires, asmens duomenų apsaugos srityje pradedama taikyti nauja geriausioji patirtis. Apie šiuos pakeitimus Klientams bus pranešta įkėlus į internetinę svetainę naujo turinio Privatumo politiką.
3. Jeigu atsirastų prieštaravimų ar kiltų abejonių dėl Politikos turinio ir Kliento suteiktų sutikimų, nepriklausomai nuo Politikos turinio pagrindas, kuriuo remdamasi PANEK imasi veiksmų ir nustato jų apimtį, yra Kliento savanoriškai suteiktas sutikimas arba galiojančių teisės aktų nuostatos. Šis dokumentas yra bendrojo pobūdžio, išimtinai informacinio, iš jo nekyla Kliento pareigos, ir pirmiausia jis nėra nei sutartis, nei taisyklės.
4. Privatumo politika įsigaliojo 2018 m. birželio 1 d.