ipanek
ipanek

We share mobility to connect people

Nam możesz zaufać


9 na 10 klientów poleciłoby
naszą firmę swoim znajomym.

Dziękujemy!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez PANEK S.A.
danych osobowych i informacji o Klientach PANEK S.A.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Definicje:

1) Polityka Prywatności – niniejszy dokument,
2) PANEK – PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa,
3) Klient – osoba: a) która zarezerwowała samochód w PANEK, b) zawarła z PANEK umowę najmu samochodu, c) będąca użytkownikiem samochodu (kierującym samochodem, odbierającym lub zwracającym samochód), d) której dane zostały zebrane przez PANEK za pośrednictwem strony internetowej www.ipanek.pl lub innych kanałów komunikacji bądź w oparciu o inną aktywność tej osoby, e) której dane zostały udostępnione PANEK na podstawie umowy z partnerem biznesowym PANEK, e) której dane zostały pozyskane przez PANEK w inny sposób zgody z obowiązującym prawem,
4) Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

II. ADMINISTRATOR I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. DANE KONTAKTOWE.

1. Dane osobowe i informacje o Klientach są zbierane i przetwarzane przez PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 208, 02 – 390 Warszawa, która jest administratorem danych osobowych Klientów. PANEK S.A. może być również podmiotem, któremu powierzone zostały do przetwarzania dane osobowe Klientów przez partnerów biznesowych PANEK na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy pomiędzy PANEK a jej partnerem biznesowym.
2. Klienci mogą się skontaktować z PANEK w następujący sposób:

1) pisemnie, kierując korespondencję na adres: PANEK S.A., ul Grójecka 208, 02-390 Warszawa;
2) telefonicznie pod numerem: (+48) 665 800 000;
3) w punktach oddziałach wskazanych na stronie www.ipanek.pl;
3. W PANEK został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym Klienci mogą się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:
1) wysyłając e-mail na adres: [email protected];
2) pisemnie, kierując korespondencję na adres: PANEK S.A., ul Grójecka 208, 02-390 Warszawa
z dopiskiem „IODO”.

III.CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA.

PANEK przetwarza dane osobowe i informacje o Klientach w następujących celach:

1) złożenia oferty zawarcia umowy najmu (art. 6 ust. 1 pkt a) i f) Rozporządzenia)
2) zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia);
3) świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do systemu rezerwacji online (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia);
4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia);
5) prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług PANEK (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia);
6) przesyłania informacji o promocjach, konkursach, działaniach marketingowych na e-mail, SMSem, MMSem lub w aplikacji mobilnej (art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia);
7) marketingu w drodze prowadzenia rozmów telefonicznych (art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia),
8) badania satysfakcji ze współpracy Klientów z PANEK i ze świadczonych przez PANEK usług (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia),
9) spełnienia spoczywających na PANEK obowiązków prawnych (np. udzielenie informacji uprawnionym do ich żądania organom) (art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),
10) prowadzenia działalności operacyjnej PANEK (raportowania, statystyki, księgowość) (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
11) zabezpieczenia mienia PANEK, w szczególności celem lokalizacji samochodu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży, weryfikacji prawidłowej realizacji umowy przez Klienta (dane lokalizacyjne samochodu, trasa przejazdu) oraz obrony lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b) i f) Rozporządzenia),
12) weryfikacji wiarygodności płatniczej Klientów w biurze informacji gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt a) i f) Rozporządzenia),
13) archiwalnych na wypadek potrzeby konieczności wykazania przez PANEK faktów lub wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia).

IV. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE I INFORMACJE DOTYCZĄCE KLIENTA.

1. PANEK przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, nr PESEL, data i miejsce urodzenia, adres e-mail, nr telefonu, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, nr prawa jazdy, data ważności prawa jazdy, NIP, adres działalności, nazwa firmy, nr rachunku bankowego, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Klienta, imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail osoby dedykowanej do składania zamówień w imieniu Klienta, adres e-mail do wysyłki faktur i innych dokument księgowych oraz wezwań do zapłaty, dane finansowe, dane karty płatniczej, dane zawarte na innym dokumencie tożsamości niż dowód osobisty (np. paszport) w celu identyfikacji tożsamości Klienta. PANEK przetwarza ponadto informacje dotyczące okresu wynajmu i numeru rejestracyjnego samochodu, którego wynajem dotyczy.
2. PANEK może przetwarza dane geolokalizacyjne dotyczące lokalizacji samochodów wynajmowanych przez Klientów w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia PANEK, prawidłowej realizacji umowy przez Klienta oraz obrony lub dochodzenia roszczeń.
3. PANEK może wykorzystywać logi internetowe oraz adresy IP Klientów w celach statystycznych, zbierania informacji w zakresie błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa czy zarządzania stroną internetową. Dane wykorzystywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację Klientów.
4. PANEK nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia.

V. ODBIORCY DANYCH.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być poniżej wskazane podmioty:

1) osoby upoważnione przez PANEK do przetwarzania danych osobowych (np. pracownicy/współpracownicy),
2) osoby, których dane dotyczą,
3) partnerzy PANEK, z którymi PANEK współpracuje – w celu zawarcia lub realizacji zawartych
z Klientami umów lub realizacji umów z tymi partnerami (np. w zakresie rozliczeń z partnerami pośredniczącymi w zawieraniu umów najmu),
4) uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskiwania informacji o danych osobowych (np. Policja, Prokuratura, sąd),
5) biura informacji gospodarczej,
6) nabywcy wierzytelności,
7) wydawcy kart płatniczych
8) podmioty świadczące na rzecz PANEK usługi na potrzeby prowadzenia działalności oraz podwykonawcy (np. informatyczne, marketingowe, analityczne, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, windykacyjne, pośrednictwa, doręczania korespondencji i przesyłek, ubezpieczeniowe, naprawcze).

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.

1. Okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od rodzaju i zakresu danych osobowych oraz celu ich przewarzania. W przypadku, gdyby dla tych samych danych na podstawie poniższych postanowień został określony odmienny czas ich przechowywania, stosuje się dłuższy termin przechowywania.
2. PANEK będzie przechowywała dane Klientów przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III powyżej. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
3. W przypadku, gdy PANEK przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes PANEK, dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym występuje ten uzasadniony interes
w przetwarzaniu danych osobowych dla określonego celu, jednakże dane nie będą przetwarzane, jeżeli Klient zgłosi uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a PANEK nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Jeżeli PANEK przetwarza dane osobowe:

1) w oparciu o zgodę Klienta – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania;
2) w związku z technologią cookies – dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub innego urządzenia.

5. Dane geolokalizacyjne są przetwarzane przez PANEK tak długo, jak to jest niezbędne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub innych celów wynikających z przepisów prawa, w tym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz udzielania informacji uprawnionym podmiotom.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

1) dostępu do danych osobowych, prostowania ich treści, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
2) przenoszenia danych osobowych, które Klient dostarczył na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, to jest do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
3) z zastrzeżeniem pkt 4) poniżej – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych opartego na art. 6 ust. pkt f) Rozporządzenia, w tym profilowania; PANEK zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że PANEK wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu dane osobowe nie będą przetwarzane,
5) do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonych przez Klienta zgód na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VIII. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU.

1. PANEK analizuje aktywność w Internecie na bazie profilowania, w tym z wykorzystaniem plików cookies w celu tworzenia i prezentowania Klientowi dedykowanych ofert w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do preferencji Klienta. Ich wynikiem może być korzystna, czasowa oferta skierowana do Klienta na bazie historii korzystania z usług PANEK i zachowań na stronach internetowych PANEK.
2. Za pomocą technologii plików cookies stosowanych na stronach internetowych PANEK możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Klientów – np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają stronę internetową, dzięki czemu PANEK może zaprezentować Klientowi dopasowaną do niego reklamę oraz tworzyć i prezentować przeznaczone dla Klienta oferty.

IX. INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów łączących Klienta z PANEK. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

X. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa iwww.ipanek.pl lub niektóre z jej elementów mogą wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka). Cookies to niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta, z którego przeglądana jest witryna (np. komputer, laptop, tablet, inne urządzenia mobilne) i umożliwiają m.in. dostosowanie przeglądanej witryny do potrzeb i preferencji Klienta, a także służą PANEK do celów gromadzenia danych statystycznych. Pliki cookies nie służą identyfikacji i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość osoby przeglądającej witrynę.
2. Cookies wykorzystywane w witrynie nie są szkodliwe dla urządzenia końcowego Klienta, dlatego PANEK rekomenduje niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. PANEK informuje, że ograniczenie stosowania lub całkowite wyłącznie cookies może mieć negatywny wpływ na obsługę strony internetowej, w tym możliwość korzystania z niektórych jej funkcjonalności. Klient jednak, w każdym czasie ma możliwość samodzielnego określenia warunków korzystania z plików cookies oraz ograniczenia PANEK dostępu do nich za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej – przykładowo istnieje możliwość częściowego/czasowego ograniczenia lub całkowitego wyłączenia zapisywania cookies. W celu dokonania zmiany w zakresie korzystania z cookies konieczna jest zmiana ustawień wykorzystywanej przeglądarki. Sposób zmiany korzystania z cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki, a szczegółowe informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w odpowiedniej zakładce wykorzystywanej przez Klienta przeglądarki internetowej (np. „Pomoc”).
3. W ramach strony internetowej PANEK stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” (plikami tymczasowe) są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
4. Ustawienia przeglądarki urządzenia, z którego obsługiwana jest strona internetowa pozwalająca na zapisywanie cookies oznacza, że Klient wyraża zgodę, aby pliki te były zapisywane na urządzeniu Klienta. W razie braku zgody na powyższe niezbędna jest zmiana ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, zgodnie z informacjami z pkt 2 powyżej.
5. PANEK monitoruje informacje o Klientach korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Klienta na stronie.

XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

1. PANEK stosuje polityki i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem zgodnie z przepisami prawa.
2. PANEK zastrzega prawo do zmiany treści Polityki Prywatności, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepszych praktyk stosowanych w obszarze ochrony danych osobowych . O zmianie takiej Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki Prywatności na stronie internetowej.
3. W razie jakichkolwiek sprzeczności lub wątpliwości pomiędzy treścią Polityki a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od treści Polityki, podstawą do podejmowania oraz określenia przez PANEK zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub obowiązujące przepisy prawa. Niniejszy dokument ma charakter generalny, wyłącznie informacyjny, nie jest źródłem obowiązków Klientaa, w szczególności nie stanowi jakiejkolwiek umowy czy regulaminu.
4. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.