ipanek
The Art of sharing

Nam możesz zaufać


9 na 10 klientów poleciłoby
naszą firmę swoim znajomym.

Dziękujemy!

Szanowni Akcjonariusze,

Informujemy, że na mocy ustawy z dnia: 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) do ustawy z dnia: 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych dodany został przepis art. 5 § 5 nakładający na spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki akcyjne wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami.

Idąc naprzeciw powyższemu zobowiązaniu, PANEK S.A. w zakładce “Komunikacja z Akcjonariuszami”  będzie na bieżąco umieszczać ogłoszenia wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz statut Spółki.  W szczególności lecz nie tylko zamieszczane w tym miejscu będą informacje w przedmiocie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy,  jak również wezwania do złożenia akcji przez akcjonariuszy w związku z dematerializacją.

Jednocześnie czyniąc zadość obowiązkom notyfikacyjnym stawianym przez przepisy prawa, poniżej w oparciu o art. 374 § 1 kodeksu spółek handlowych wskazujemy pełne oznaczenie Spółki oraz  właściwe dane teleadresowe:

PANEK S.A.
ul. Grójecka 208
02-390 Warszawa
Polska

www.ipanek.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000324104
NIP: 692-246-16-23
REGON: 020923108

Kapitał zakładowy i wpłacony: 1.000.000 zł.

Z  poważaniem,

Zarząd PANEK S.A.

 

ROK 2020:

harmonogram procesu dematerializacji akcji z dnia: 24.09.2020 r.

uchwały ZWZ PANEK S.A z dnia: 07.09.2020 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;  rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019; rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej PANEK S.A. za rok obrotowy 2019; podziału zysku za rok obrotowy 2019